Stanovy občianskeho združenia tiatlónového klubu Trimood


Článok 1 Názov a Sídlo


 1. Názov občianskeho združenia: Triathlon mood, o. z., ďalej v tomto dokumente len „združenie“.

 2. Skrátený názov združenia je Triathlon mood. Skrátený názov združenia bude používaný najmä na identifikáciu združenia pre účely a počas športového súťaženia.

 3. Sídlom združenia je Družstevná 851/25, 900 01 MODRA, Slovenská republika.Článok 2 Ciele


Cieľom združenia je:

 • Komplexným prístupom rozvíjať atletické schopnosti, ako príprava na nesúťažné a súťažné aktivity členov združenia. Podpora k pohybovej aktivite hlavne u detí a mládeže, ale aj dospelých.

 • Budovať celoživotný pozitívny vzťah k športu, čím budeme prispievať k pozitívnemu rozvoju fyzických a psychických daností detí, mládeže a dospelých na území Slovenskej republiky, ale aj mimo nej.

 • Podporovať návyky pre zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a dlhodobo udržateľný rozvoj spoločnosti.

 • Zameriavať sa na zvýšenie výkonnosti a kondície tak, aby bola zabezpečená športová príprava pre beh, cyklistiku, plávanie a triatlon, prípadne iné multidisciplinárne športové aktivity.


Za účelom naplnenia cieľa bude občianske združenie vykonávať najmä tieto činnosti:

 • Rozdeľovať členov združenia do aktívnych alebo rekreačných športových skupín, aby boli jednoznačne identifikované cieľové športové skupiny a výkonnostné triedy.

 • Vytvárať a realizovať tréningové plány a tréningové jednotky, aj s ohľadom na vekové a výkonnostné kategórie.

 • Vytvárať hmotné a nehmotné podmienky pre plnohodnotné športovanie detí, mládeže ale aj dospelých.

 • Viesť kondičné tréningy zamerané vždy na konkrétnu oblasť zlepšovania výkonnosti pre potreby dlhodobého zlepšovania členov združenia .

 • Definovať tréningové plány a docieliť pravidelné a sústavné športové aktivity, najmä pre deti a mládež, čím sa budú napĺňať ciele na zvýšenie výkonnosti členov združenia.

 • Spolupracovať s inými občianskymi združeniami podobného zamerania v Slovenskej republike a v zahraničí Účasť aktívnych členov združenia na rôznych súťažných, ale aj nesúťažných skupinových podujatiach, primárne zameraných na atletiku, beh, cyklistiku, triatlon a iné multidisciplinárne podujatia.

 • Dobrovoľníctvo členov združenia a dobrovoľnícke aktivity, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so športom a rozvojom fyzických a psychických daností detí, mládeže a dospelých.Článok 3 Členstvo v združení


 1. Členstvo v združení je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania združenia. Združenie zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s nimi.

 2. Členstvo v združení je dobrovoľné, nie je naň právny nárok a vzniká, je pozastavené alebo zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia ako najvyššieho orgánu združenia.

 3. Členstvom v združení člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám združenia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách, ako aj rozhodnutiam valného zhromaždenia, ako najvyššieho orgánu združenia, vydanými v súlade s nimi. Práva a povinnosti členov môžu byť okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi združenia.

 4. Združenie, jeho orgány a členovia podporujú medzi sebou navzájom a vo vzťahu k tretím osobám vzťahy založené na všeobecných princípoch slušnosti. Každý člen združenia je povinný osobitne dbať na dobré meno združenia a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by ho mohli nespravodlivo poškodiť.

 5. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s týmito stanovami zo združenia vystúpiť. Vystúpenie zo združenia nezbavuje člena vystupujúceho zo združenia povinnosti vyrovnať svoje finančné alebo iné záväzky voči združeniu alebo členom združenia.

Práva členov:

 • podieľať sa na činnosti združenia,

 • voliť a byť volený do orgánov združenia,

 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.


Povinnosti členov:

 • dodržiavať stanovy združenia,

 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,

 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

 • platiť členské príspevky,

 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.


Členstvo zaniká:

 • vystúpením člena – v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia,

 • vylúčením – dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o vylúčení,

 • vyškrtnutím – z dôvodu nečinnosti člena,

 • úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby,

 • zánikom občianskeho združenia.Článok 4 Orgány združenia


1. Orgány združenia sú:

 • ·valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia,

 • ·a štatutárny orgán.

2. Valné zhromaždenie má tieto práva a povinnosti:

 • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnenia.

 • Volí, odvoláva a navrhuje štatutárný orgán.

 • Schvaľuje plán činnosti, rozpočet a hospodárenie.

 • Schvaľuje zmeny v členstve združenia.

 • Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo rozpustením.

 • Schádza sa minimálne raz do roka. Zápis vytvorí ktorýkoľvek člen valného združenia a pošle ho do 5 pracovných dní mailom ostatným členom valného zhromaždenia

 • Valné zhromaždenie je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina.

 • Funkčné obdobie valného zhromaždenia je na dobu neurčitú.

3. Štatutárny orgán združenia je volený valným zhromaždením má tieto práva a povinnosti:

 • Zabezpečuje a riadi činnosť za účelom naplnenia poslania a cieľov združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

 • Vystupuje v mene združenia, zastupuje a reprezentuje jeho záujmy pri rokovaniach s tretími stranami.

 • Navrhuje zmeny a úpravy stanov združenia.

 • Navrhuje plán činnosti, rozpočet a hospodárenie združenia.

 • Navrhuje zmeny v členstve združenia.

 • Zvoláva a obsahovo pripravuje schôdzku valného zhromaždenia a to minimálne 10 pracovných dní vopred.

 • Realizuje rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia.

 • Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je na dobu neurčitú.

 • Koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a podpis.

 • Vystupuje aj ako kontrolný orgán, to znamená, že kontroluje činnosť združenia v súlade zo stanovami, zákonom a inými predpismi. Zároveň kontroluje aj hospodárenie združenia.

 • Dohliada na prácu/činnosť športových odborníkov a športovcov s príslušnosťou k združeniu.Článok 5 Hospodárenie združenia


1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením združenia.


2. Zdrojmi príjmu budú:

 • členské príspevky,

 • príspevky a dary od fyzických osôb alebo právnických osôb zo sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

 • dotácie a granty od právnických osôb zo sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí,

 • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

 • sponzorské zo zmlúv,

 • prostriedky z podporných programov Európskej únie,

 • reklamná a propagačná činnosť súvisiaca s cieľmi združenia,

 • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

 • z podielu zaplatenej dane, tzv. 2%,

 • sponzorské dary.

3. Na základe zmluvných vzťahov alebo dohôd môže združenie využívať majetok iných organizácií a štátu.


4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.Článok 6 Zrušovanie a zánik združenia


1. Združenie zaniká

 • dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu združenia alebo zlúčením s iným združením,

 • združenie môže tiež zaniknúť právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení

 • alebo právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.


2. O dobrovoľnom rozpustení alebo o zlúčení s iným združením rozhoduje Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán združenia. Tento orgán oznámi zánik alebo zlúčenie združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.


3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.


4. Pri zániku združenia podľa rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo právoplatným rozhodnutím súdu vykoná jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.Článok 7 Záverečné ustanovenia


 1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 2. Občianske združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných predpisov.

 4. Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia zákonom č. 83/1990 Zb. v znení jeho neskorších doplnkov a dodatkov a všeobecne platnými pred